Dr Peter Masters

چگونه خدای زنده و حقیقی را جویا شده و بیابیم

How to Seek and Find the Lord :عنوان انگلیسی
دکتر پیتر ماسترز

این کتابچه برای افرادی است که می خواهند خدای زنده و حقیقی را جویا شوند. نویسنده کتاب به ما نشان می دهد که شناخت خداوند مسئله مبهم و پیچیده ای نیست. برای نجات یک روش قطعی توسط خداوند ارائه شده که در کتاب مقدس می توان آن را یافت.

پوچی کامل

The Vanity of Vanities :عنوان انگلیسی
دکتر پیتر ماسترز

 

پوچی کامل تجربه سلیمان پادشاه را به معرض نمایش می گذار: وی که از هر تفریح . لذت ممکن در این دنیا برخوردار بود، نتیجه می 

گیرد که زندگی پرملال، بیهوده و کاملا قابل پیش بینی است. مگر اینکه فرد جویای خدای زنده و حقیقی گشته و قدرت و دست هدایت او را در زندگی تجربه کند.

 

اپـیدمی شـفا

The Healing Epidemic :عنوان انگلیسی
دکتر پیتر ماسترز

 

در اینجا دکتر ماسترز فرامینی را که توسط شفاگران در حمایت از کار های خود صورت می گیرد را پاسخ می دهد.او توضیح می دهد که تعلیم کتاب مقدس در مورد دیو ها چگونه و آنها چه می توانند و چه نمی توانند کنند و چگونه فصل پنج یعقوب باید امروزه در کلیسای ما بکار گرفته شود او همچنین ثابت می سازد که ذهن هوشیار آدمی در زمان فعالیت های روحانی باید همیشه بیدار باشد این کتابچه شامل ارزیابی شفای معجزه آسا توسط یکی از پروفسور های انگلیسی است.

این گتابچه بررسی و نقد استادانه ی یکی از فرآیند های جدید کاریزماتیک ها است... در نفسیر یعقوب 5: 13-14 که بسیار عالی صورت گرفته و توضیح جایگاه ذهن آدمی در تجارب مسیحی بسیار عالیست.فصل آخر توسط یک پزشک نوشته شده و همچنین مفید است.این کتاب یکی از بهترین کتاب هایی است که در مورد این موضوع امروزه در درسترس است.شایسته است که توسط مسیحیان جدی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

غسل تعمید،تصویر و هدف آن

The Picture and its Purpose :عنوان انگلیسی
دکتر پیتر ماسترز

تعـمـید

تصـویر و هـدف آن

چرا خداوند ما بر تعمید همه ایمان داران تاکید می ورزید؟اهمیت تعمید در چیست؟چه چیزی است که آن را بسیار مهم می سازد به ویژه از آنجا که هیچ تاثیری در تحول روحانی ندارد؟

این کتابچه به سوالات بالا پاسخ می دهدو نشان می دهد که فواید تعمید یرای فردی که تعمید می گیرد چیست،برای این کلیسا،برای این دنیا و تصویر چهارگونه این پیام را چنان مه منظور خداست آشکار می سازد.

این کتابچه به همین شکل نشان می دهد که نعمید صحیح چنان که در کتاب مفدس آمده فقط برای ایمان داران است توسط فرو بردن در آب و سوال هایی را در مورده تعمید اطفال به میان کشیده شده نیز پاسخ می دهد.

 

کتاب هفت نشانه قطعی ایمان

Seven Certain Signs :عنوان انگلیسی
Test

هفـت نشـانه قـطعی ایـمان

دکتر پیتر ماسترز

آیا علائم قابل تشخیصی وجود دارد که تحول روحانی صورت گرفته؟چگونه حق جویان بدانند که آیا خداوند در دل های آنها کار کرده است؟چگونه خادمین مسیحی نشانه های حیات روحانی را در فرد حق جو تشخیص دهند و یا کسی را که درخواست تعمید و یا عضویت در کلیسا را می دهند.راهنمایی برای تشخیص نجات واقعی .