شنیداری

پیروزی جان

رساله کولسیان ۲: ۱۱
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
معلمین یهودی گرا سعی داشتند تا ایمانداران کولسی را تشویق به ختنه و حفظ سنت های یهود سازند. پولس به آنها یادآور می شود که ایشان ختنه برتری را دارند: همانا ختنه در دل. ذات قدیم که دیگر تسلط نداشته و ذاتی تازه که خداوند به آنها عطا کرده است. اما گناهان گذشته – اگر مراقب نباشیم- باز خواهند گشت. به علاوه پولس تصویری از یک رژه پیروزی به ما می دهد.