شنیداری

موردی علیه اعتقاد انجیلی

کتاب ایوب ۴: ۱ تا ۲
مطالعه کتاب مقدس خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
تفسیر فصل های ۴ تا ۷ از کتاب ایوب: مناظره ایلفاز با ایوب و انتقاد از او و اتهام اینکه او یک ریاکار است که خداوند چنین بلای عظیمی بر سرش آورده است: این تصور اشتباه که گناهکاران بر سرشان مصیبت می آید و افراد پارسا از آن در امان هستند.