شنیداری

قسمت مشکل تحول روحانی

انجیل لوقا ۱۳: ۲۴
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
کتاب مقدس مرتبا تاکید می کند که رستگاری از راه ایمان و بدون تلاش ماست: هدیه رایگان خدای زنده و حقیقی که نمی توان شایسته دریافت آن شد. ولی در عین حال موانعی سر راه حقجویان وجود دارد که مانع ورود آنها به ملکوت خداوند می شود. به این موانع و شیوه غلبه بر آنها در این موعظه اشاره شده است.