شنیداری

علاج افول ایمانی

رساله کولسیان ۲: ۱
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
پولس رسول با اشاره به شدت و قدرت تعالیم انحرافی که مسیحیان را محاصره کرده اند، از نیاز به درک عمیق آموزه های مسیح، نظم در کلیسا و استقامت در ایمان به علاوه احساس قدردانی و شگفتی از صلیب خداوند: به عنوان کلید اساسی دفاع در برابر حملات یاد می کند.