شنیداری

جنبه نادیده آمرزش گناهان

انجیل لوقا ۲۴: ۴۷
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
آمرزش گناهان ارزشی بسیار گرانقدرتر از هر قدرت و ثروتی است در این دنیا؛ زیرا فرد را به مشارکت و دوستی با خدای زنده و حقیقی درمی آورد. در این موعظه به گستردگی ژرف نیاز ما به برکات انجیل اشاره می شود و از میان برداشتن گناهان که در را به روی دریافت آن برکات به سوی ما می گشاید.