شنیداری

جلوه ای از محبت خدای زنده

انجیل لوقا ۱۳: ۶
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
مثال درخت انجیری که بی ثمری اش صاحب آن را ناامید ساخت؛ تصویری است از شیوه ای که خدای تثلیث آدمی بی ایمان را با خود آشتی می دهد. در این موعظه وضعیت طبیعی بنی آدم را از دید خدای زنده می بینیم و همچنین جلوه ای از محبت و دلسوزی خداوند را در فراهم ساختن راه رستگاری.