شنیداری

بلندا و ژرفای رستگاری

رساله کولسیان ۱: ۱۹ تا ۲۳
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
پولس رسول جنبه های آشتی با خدای زنده و حقیقی را معرفی نموده و به گستردگی کار خداوند عیسی مسیح (که شامل تضمین اطاعت فرشتگان هم می شود)، ژرفای بیگانگی و دوری ما از خداوند، بلندایی که ما مسیحیان بدان ارتقاء می یابیم و در آخر نشانه ای مطمین از رستگاری اشاره می کند.