شنیداری

بشارت واقعی انجیل

رساله کولسیان ۱: ۲۴ تا ۲۹
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر مسترز موعظه می شود
در ۵ آیه نکات ضروری بشارت انجیل گرد هم آمده اند: پولس به ما می گوید به چه علت می تواند به عنوان یک مبشر در سختی ها شادی کند، به علاوه به احساس مسئولیت عمیق برای بشارت اشاره می کند، به ارزش والایی که به خداوند عیسی مسیح می دهد و شیوه مجاب ساختن شنوندگان.