شنیداری

انجیل جاودانی

رساله غلاطیان ۱ : ۶ تا ۱۰
مطالعه کتاب مقدس خطبه ای با شبان ابراهیم آقامحمد موعظه می شود
پولس رسول از اینکه اهالی کلیسا به راحتی به تعالیم معلمین دروغ گوش سپرده و به سوی انجیلی دیگر – که آنها موعظه می کردند- کشیده شده بودند ، احساس شگفتی و تاسف کرده و از انجیل جاودانی و تغییرناپذیر دفاع می کند.