شنیداری

گام های قدوسیت از دیدگاه یوحنا

اول یوحنا 3: 1-7
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
از دیدگاه یوحنا رسول قدم های رشد در قدوسیت عبارتند از، داشتن جهان بینی مسیحی از راه دریافتن همه جنبه های محبت عظیم خداوند، در انتظار بازگشت مسیح و دگرگونی کامل ماند،قدر دانی از آزادی از قید گناه و شناخت اینکه چگونه در نجات دهنده خود بمانیم.