شنیداری

محبت بین مسیحیان

اول یوحنا3: 10
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
یوحنا رسول پنج جنبه از محبت در کلیسا را تشریح می کرده و در عین حال نشان می دهد که هر یک دلیلی است برای تحول روحانی. همکاری با دیگر مسیحیان و وعده پاسخ بیشتر به دعا بعنوان برهانی برای تقویت اطمینان از نجات.