شنیداری

سه گانه جنبه ماندن در مسیح

اول یوحنا 2: 24
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
یوحنا رسول در پنج آیه با شش مرتبه به کار گیری واژه ماندن سه جنبه اصلی حیات روحانی را توصیف می کند، فرا می گیریم چگونه تعالیم مسیحیت را به کار گرفته، اتحاد خود با مسیح را محفوظ نگاه داشته و ذهنی را که روح القدس منور ساخته زنده نگاه داریم.