شنیداری

ساده لوحی روحانی

غلاطیان 3: 1
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
پولس برای اهالی غلاطیه که افراد مستقل و اندیشمندی بودند دلیل می آورد که به راحتی فریب تعالیم منحرف را نخورند که می گویند رستگاری از راه اعمال است. چگونه ما هم که قدرت تفکر داریم به آسانی دلایل ضعیف ضد خدایی را باور می کنیم.در این موعظه به این دلایل پاسخ داده شده تا جویای حقیقت شویم.