شنیداری

دو ستون اساسی مسیحیت

اول یوحنا 1: 17
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
شریعت خداوند زنده و حقیقی یکی از برکات نیک خداوند به نسل آدمی است تا به او نظم و قانون داده و همچنین به او نشان بدهد که چقدر از حفظش ناتوان بوده و نیازمند بخشش رایگان است. فرا می گیریم که چگونه فیض خداوند را دریافت کنیم.