شنیداری

آشتی کردن با خداوند زنده و حقیقی

دوم قرنتیان5: 18
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
کتاب مقدس به وضوح تاکید می کند که رابطه دوستی بین آدمی گناهکار و خدای قدوس از بین رفته و آدمی نیاز به مصالحه با خداوند زنده و حقیقی دارد. تنها راه آن در کتاب مقدس به ما ارائه شده است.