به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

حفظ روز خداوند

حفظ روز خداوند
مرقس2: 28 دکتر پیتر ماسترز
دعای کاهنانه خداوند ما که «ایشان را به راه راستی تقدیس فرما» ما را به شریعت خداوند و حکم چهارم می رساند: در این موعظه دلایل کتاب مقدس مبنی بر ضرورت حفظ این روز (و برکات حاصل از آن) ارائه می شود.

نو آفرینی حیات

نو آفرینی حیات
دوم قرنتیان5: 17 دکتر پیتر ماسترز
کتاب مقدس به ضرورت تحول روحانی به سوی خداوند تاکید می ورزد. در این آیه این موضوع به عنوان تجربه قطعی، ناگهانی و کامل معرفی شده که توسط خداوند(و نه اراده آدمی) صورت می گیرد. در این موعظعه به خصوصیلت آن و نحوه وصول بدان اشاره می شود.

ایشان را به راستی تقدیس فرما

ایشان را به راستی تقدیس فرما
یوحنا17: 17 توسط دکتر پیتر ماسترز
اراده خداوند ما عیسی مسیح تقدیس شدن (مقدس گشتن، وقف خداوند شدن، جدیت ایمانی) مسیحیان است از طریق کلام خداوند. به سه حکم اول شریعت توجه می کنیم و اینکه چگونه آنها به زندگی ما و کلیسا مربوط می شوند.

تفکر خداوند نسبت به ما

تفکر خداوند نسبت به ما
اشعیاء 55: 8 توسط دکتر پیتر ماسترز
کلام شاعرانه اشیاء عظمت افکار و برنامه های خداوند را نشان می دهد، بسیار سخی، شکوهمند و قابل اعتماد است. در این موعظه خواهیم دید که خداوند چه افکاری نسبت به ما دارد، حاضر به چه کاری برای ما است اگر به او گوش داده و حیات تازه را درخواست کنیم.

جلب توجه خدای زنده و حقیقی

جلب توجه خدای زنده و حقیقی
رومیان10: 9 توسط دکتر پیتر ماسترز
در این فصل پولس رسول به شیوه زیبایی توصیف می کند که چگونه خداوند به ما گوش نخواهد داد. سپس به ما می گوید که چه زمانی این کار را خواهد کرد. وقتی که راه رستگاری را شناخته و زندگی مان متحول می شود. این راهی است که او را یافته و بشناسیم.

خصوصیات یک ایماندار واقعی

خصوصیات یک ایماندار واقعی
یوحنا17: 6 توسط دکتر پیتر ماسترز
ایمانداران مسیحی کسانی هستند که گویی با خداوند زنده و حقیقی ملاقات کرده و راه های او را شناخته اند. ایشان نجات یافته و محفوظ نگاه داشته شده اند بدین منظور که زندگیشان جلوه گر مسیح بوده و از او سخن بگویند. آنها از این دنیا جدا گشته، وقف شادی خداوند و خدمت به مسیح گردیده و با کلام او تقدیس شده اند.

کتابفروشی

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر