به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

محبت بین مسیحیان

محبت بین مسیحیان
اول یوحنا3: 10 دکتر پیتر ماسترز
یوحنا رسول پنج جنبه از محبت در کلیسا را تشریح می کرده و در عین حال نشان می دهد که هر یک دلیلی است برای تحول روحانی. همکاری با دیگر مسیحیان و وعده پاسخ بیشتر به دعا بعنوان برهانی برای تقویت اطمینان از نجات.

ساده لوحی روحانی

ساده لوحی روحانی
غلاطیان 3: 1 دکتر پیتر ماسترز
پولس برای اهالی غلاطیه که افراد مستقل و اندیشمندی بودند دلیل می آورد که به راحتی فریب تعالیم منحرف را نخورند که می گویند رستگاری از راه اعمال است. چگونه ما هم که قدرت تفکر داریم به آسانی دلایل ضعیف ضد خدایی را باور می کنیم.در این موعظه به این دلایل پاسخ داده شده تا جویای حقیقت شویم.

گام های قدوسیت از دیدگاه یوحنا

گام های قدوسیت از دیدگاه یوحنا
اول یوحنا 3: 1-7 دکتر پیتر ماسترز
از دیدگاه یوحنا رسول قدم های رشد در قدوسیت عبارتند از، داشتن جهان بینی مسیحی از راه دریافتن همه جنبه های محبت عظیم خداوند، در انتظار بازگشت مسیح و دگرگونی کامل ماند،قدر دانی از آزادی از قید گناه و شناخت اینکه چگونه در نجات دهنده خود بمانیم.

آشتی کردن با خداوند زنده و حقیقی

آشتی کردن با خداوند زنده و حقیقی
دوم قرنتیان5: 18 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
کتاب مقدس به وضوح تاکید می کند که رابطه دوستی بین آدمی گناهکار و خدای قدوس از بین رفته و آدمی نیاز به مصالحه با خداوند زنده و حقیقی دارد. تنها راه آن در کتاب مقدس به ما ارائه شده است.

سه گانه جنبه ماندن در مسیح

سه گانه جنبه ماندن در مسیح
اول یوحنا 2: 24 دکتر پیتر ماسترز
یوحنا رسول در پنج آیه با شش مرتبه به کار گیری واژه ماندن سه جنبه اصلی حیات روحانی را توصیف می کند، فرا می گیریم چگونه تعالیم مسیحیت را به کار گرفته، اتحاد خود با مسیح را محفوظ نگاه داشته و ذهنی را که روح القدس منور ساخته زنده نگاه داریم.

دو ستون اساسی مسیحیت

دو ستون اساسی مسیحیت
اول یوحنا 1: 17 دکتر پیتر ماسترز
شریعت خداوند زنده و حقیقی یکی از برکات نیک خداوند به نسل آدمی است تا به او نظم و قانون داده و همچنین به او نشان بدهد که چقدر از حفظش ناتوان بوده و نیازمند بخشش رایگان است. فرا می گیریم که چگونه فیض خداوند را دریافت کنیم.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر