به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

يافتن حقيقت

يافتن حقيقت
امثال ٢٣: ٢٣ دکتر پیتر ماسترز
سليمان نبي ما را تشويق كرده و مي گويد؛ حقيقت را بخر. اما ابتدا بايد آن را جستو جو كنيم و رابطه خود را با خداوند. مثل ديگران نبايد حقيقت را به زندگي بي خدا بفروشيم. اين آيات به ما مي گويند چگونه دل خود را به خداوند بدهيم و چكونه ديدگان باز خواهند شد.

درس هايي در محبت

درس هايي در محبت
يوحنا ١٤: ٢٥-٣١ دکتر پیتر ماسترز
٥ دليل محبت به مسيح در اين بخش از آيات ديده مي شود و همه آنها كليد اطيمان از نجات بوده و به محبت بيشتري منجر مي شوند. براي سال نو كلام مسيح به ما مي كويد كه محبت؛ فرا مي گيرد، اعتماد مي ورزد، تشخيص مي دهد، خدمت مي كند و اطاعت.

خط جدايي بين انسانها

خط جدايي بين انسانها
روميان ٦: ٢٣ دکتر پیتر ماسترز
در اين آيه كل كتاب مقدس خلاصه شده است؛ خط جدايي بين انسانها كشيده شده است. بي بي ايماني عواقب خود را خواهد داشت. معناي گناه و هديه ڜگفت خداوند و بهايي كه او پرداخت نمود

تعليم مسيح درباره روح القدس

تعليم مسيح درباره روح القدس
يوحنا ١٤: ١٥ دکتر پیتر ماسترز
در آخرين سخنلن تعليمي اش با شاگردان، خداوند ما به موضوع هايي كه به درستي درك نكرده بودند تأكيد مي ورزد: درباره روح القدس كه يك شخص است وكارش منور ساختن ذهن ايمانداران، دادن يقين از نجات و اشكار نمودن مسيح به دل ايمان دارن.

هيچكس شايسته نيست مگر مسيح

هيچكس شايسته نيست مگر مسيح
مكاشفة ٥: ١ شبان ابراهیم آق محمد
كيست كه توان گشودن طومار را داشته باشد؛ كتابي كه سرنوشت بشريت در آن مرقوم است.

مسيح چگونه ايمان ما را تقويت مي كند

مسيح چگونه ايمان ما را تقويت مي كند
يوحنا ١٤: ١_١٤ دکتر پیتر ماسترز
مسيح روز قبل از مصلوب شدنش به شاگردانش دستور چهارگانه اي در اين زمينه مي دهد؛ ايشان بايد ضرورت ايمان، هدفمند ي روحاني، كار مسيح و برابر بودن او با پدر آسماني را كاملاً درك كنند. آنگاه است كه خواهند توانست مأموريت خود را به انجام رسانند

کتابفروشی

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر