به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

انجیل یوحنا و حیات تازه

انجیل یوحنا و حیات تازه
انجیل یوحنا 1:19 دکتر پیتر ماسترز
کاتبین یا علمای شریعت توطئه می چینند تا مسیح را به تله بیندازند و مصمم هستند تا ایرادی جدی از او بگیرند اما وی بدیشان پاسخ داده و توجه جمعت حاضر در معبد را به رستگاری معطوف می ساز در اینجا معنای کلام مسیح که من نور جهان هستم و معنای داشتن او چیست به ما توضیح داد می شود.

برزگران و درو گران

برزگران و درو گران
انجیل یوحنا 4:37 دکتر پیتر ماسترز
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز نجات جان ها منبع اصلی رضایت خداوند ما عیسی مسیح است و همچنین آیه مایه رضایت ماست اگر دعا ها و درخواست های خود را بر مبنای آن قرار دهیم همچنین در اینجا تاثیر شهادت دادن به مسیح و طبیعت ایمان نجات دهنده را موردی که در کفرناحوم است را می بینیم.

حکمت خدایی و فیض مسیح

حکمت خدایی و فیض مسیح
انجیل یوحنا 8:1 توسط دکتر پیتر ماسترز
کاتبین یا علمای شریعت توطئه می چینند تا مسیح را به تله بیندازند و مصمم هستند تا ایرادی جدی از او بگیرند اما وی بدیشان پاسخ داده و توجه جمعت حاضر در معبد را به رستگاری معطوف می ساز در اینجا معنای کلام مسیح که من نور جهان هستم و معنای داشتن او چیست به .ما توضیح داد می شود

درجات ایمان

درجات ایمان
انجیل یوحنا 8:13 توسط دکتر پیتر ماسترز
در صحن وسیع معبد خداوند ما عیسی مسیح اعلام می کند که او نور جهان است،اما فریسیان ادعای الویت او را رد می کنند در اینجا او برای آنها دلیل می آورد و هشداری جدی به ایشان می دهد.ایمان سطحی بعضی از آن ها ما را هشدار می دهد تا از تحول روحانی خود یقین پیدا کنیم.

دعوت مسیح به جان ها

دعوت مسیح به جان ها
انجیل یوحنا3:13 دکتر پیتر ماسترز
اینکه چگونه خداوند ما رستگاری از راه فیض به نیقودیموس ارائه می کند و به او نشان می دهد که رستگاری همیشه به تک تک افراد و از راه ایمان اطا شده و بخاطر محبت غیر قابل اندازه گیری خداوند در عیسی مسیح در اینجا همچنین خداوند توضیح می دهد که چرا مردم ایمان نمی آورند و از نیقودیموس می خواهد که توبه کند.

کتابفروشی

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر